Deutsch Amerikanische Freundschaft (DEU)

Live, Disque Rouge, Brussels, Belgium - Monday, November 2, 1981

©2002-2024 Philippe Carly - www.newwavephotos.com
All rights reserved